Kwasica ( Acidoza ) żwacza.

Chorobę tę diagnozuje się praktycznie w większości gospodarstw zajmujących się produkcją mleka w Polsce. Związane jest to przede wszystkim z niezwykle szybkim wzrostem potencjału genetycznego bydła mlecznego. Czego konsekwencją jest szybki skok wydajności, oraz zwiększone zapotrzebowania na pasze treściwe utrzymywanych zwierząt, głównej przyczyny powszechnego występowania tej jednostki chorobowej.

Obserwując tysiące tabulogramów z oceny użytkowości nie zaskakują już średnie wydajności stada powyżej 30 kg mleka, 9 – 10 tysięcy kg mleka od krowy w laktacji powoli zaczyna być normą. Niewątpliwie zauważalna jest poprawa w jakości pasz objętościowych, technologii zakiszania, sposobach zadawania ( TMR ), dokładności bilansowania dawek pokarmowych itd. Gruntownie obniża to procent występowania kwasic w postaci klinicznej. Jednak zmorą wciąż jest podkliniczna postać tej choroby, która bez szczegółowego i systematycznego monitoringu stada może być przez hodowcę niezauważona. A problemy z cielnością, chorobami kończyn, mastitis, wysokim brakowaniem często są pokłosiem właśnie chronicznych podklinicznych kwasic. Jedyną słuszną drogą do zminimalizowania tego problemu są działania profilaktyczne, które wiążą się w prowadzeniem do dawek stabilizatorów pH w środowisku przedżołądków. 

Na rynku Polskim spotykamy się z szeroką gamą preparatów, z kwaśnym węglanem sodu ( sody ) na czele. Nie podejmuję się oceny tychże produktów, chcę jedynie zaznaczyć, że optymalizacja kosztów powinna obejmować analizę ceny w stosunku do jakości i efektywności stosowanego produktu.

Zatem nasuwa się pytanie, jak zoptymalizować koszty i jednocześnie skutecznie zastąpić popularną i tanią, ale mało skuteczną ( nietrwałą ) sodę bez szkody dla portfela ?

Dobrą alternatywą może okazać się niedawno wprowadzony przez SOYMAX na rynek preparat o nazwie handlowej Mg Soda (magnezowany wodorowęglan sodu), który cenowo tylko nieznacznie odbiega od kwaśnego węglanu sodu ale opracowana formuła zapewnia skuteczne buforowanie przez okres do 3 razy dłuższy w odniesieniu do czystej sody.

Nie możemy jednakże zapominać o przedstawionych poniżej zasadach żywieniowych, które niewątpliwie wpłyną na podniesienie efektywności wymienionej wyżej Mg Sody.

Takich jak;

1. Przygotowanie krowy do pobierania paszy treściwej w okresie przedporodowym.

2. Zapewnienie odpowiedniej struktury TMR-u. Tab. 1

3. Wprowadzenie sieczki zakiszanej kukurydzy o długości nie krótszej niż 2,5 cm.

4. Podwyższania strawności dawki – optymalizowanie ilości paszy treściwej

5. Systematycznej analizy składu pasz objętościowych i w oparciu o nią bilansowania dawek.

 

Tab. 1

Wielkość  cząstek, cm

Kiszonka  z traw

Kiszonka z kukurydzy

TMR

powyżej 2

10-20

3-8

5-8

1-2

45-75

45-65

30-50

0,2-1,0

20-30

30-40

30-50

poniżej 0,2

<5

<5

<=20


W kolejnym numerze przedstawimy informację na temat niedocenianej ale coraz częściej pojawiającej się w stadach zasadowicy (alkalozy) żwacza w odniesieniu do żywienia w systemie Non GMO.

Cel projektu

Celem projektu  pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mineralnej mieszanki paszowej” jest wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji znacząco ulepszonych produktów – mineralnych mieszanek paszowych.

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu (realizacja planowanego zakresu rzeczowego) do oferty Soymax sp. z o.o. zostanie wprowadzony produkt – mieszanka paszowa mineralna stabilizująca pH przedżołądków zwierząt przeżuwających. Produkt jest ulepszeniem w stosunku do istniejących produktów – pasz dla zwierząt przeżuwających.

Planowanymi efektami będą również: wzrost zatrudnienia, osiąganie przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów, zwiększenie wykorzystania odpadów poprodukcyjnych.

Wartość projektu                                        4 956 115,13 PLN

Wkład Funduszy Europejskich                  3 469 280,59 PLN

SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Inwestycja w OZE w firmie SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa o nowy potencjał jakim będzie produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, co przyczyni się do ograniczenia kosztów prowadzenia działalności, poprawę środowiska poprzez redukcję emisji pyłów i CO2, ponadto przyczyni się do wzrostu konkurencyjności oraz da niezależność i bezpieczeństwo energetyczne działalności.

Dofinansowanie projektu z UE:

130 528,45 PLN