Kwasica ( Acidoza ) żwacza.

Chorobę tę diagnozuje się praktycznie w większości gospodarstw zajmujących się produkcją mleka w Polsce. Związane jest to przede wszystkim z niezwykle szybkim wzrostem potencjału genetycznego bydła mlecznego. Czego konsekwencją jest szybki skok wydajności, oraz zwiększone zapotrzebowania na pasze treściwe utrzymywanych zwierząt, głównej przyczyny powszechnego występowania tej jednostki chorobowej.

Obserwując tysiące tabulogramów z oceny użytkowości nie zaskakują już średnie wydajności stada powyżej 30 kg mleka, 9 – 10 tysięcy kg mleka od krowy w laktacji powoli zaczyna być normą. Niewątpliwie zauważalna jest poprawa w jakości pasz objętościowych, technologii zakiszania, sposobach zadawania ( TMR ), dokładności bilansowania dawek pokarmowych itd. Gruntownie obniża to procent występowania kwasic w postaci klinicznej. Jednak zmorą wciąż jest podkliniczna postać tej choroby, która bez szczegółowego i systematycznego monitoringu stada może być przez hodowcę niezauważona. A problemy z cielnością, chorobami kończyn, mastitis, wysokim brakowaniem często są pokłosiem właśnie chronicznych podklinicznych kwasic. Jedyną słuszną drogą do zminimalizowania tego problemu są działania profilaktyczne, które wiążą się w prowadzeniem do dawek stabilizatorów pH w środowisku przedżołądków. 

Na rynku Polskim spotykamy się z szeroką gamą preparatów, z kwaśnym węglanem sodu ( sody ) na czele. Nie podejmuję się oceny tychże produktów, chcę jedynie zaznaczyć, że optymalizacja kosztów powinna obejmować analizę ceny w stosunku do jakości i efektywności stosowanego produktu.

Zatem nasuwa się pytanie, jak zoptymalizować koszty i jednocześnie skutecznie zastąpić popularną i tanią, ale mało skuteczną ( nietrwałą ) sodę bez szkody dla portfela ?

Dobrą alternatywą może okazać się niedawno wprowadzony przez SOYMAX na rynek preparat o nazwie handlowej Mg Soda (magnezowany wodorowęglan sodu), który cenowo tylko nieznacznie odbiega od kwaśnego węglanu sodu ale opracowana formuła zapewnia skuteczne buforowanie przez okres do 3 razy dłuższy w odniesieniu do czystej sody.

Nie możemy jednakże zapominać o przedstawionych poniżej zasadach żywieniowych, które niewątpliwie wpłyną na podniesienie efektywności wymienionej wyżej Mg Sody.

Takich jak;

1. Przygotowanie krowy do pobierania paszy treściwej w okresie przedporodowym.

2. Zapewnienie odpowiedniej struktury TMR-u. Tab. 1

3. Wprowadzenie sieczki zakiszanej kukurydzy o długości nie krótszej niż 2,5 cm.

4. Podwyższania strawności dawki – optymalizowanie ilości paszy treściwej

5. Systematycznej analizy składu pasz objętościowych i w oparciu o nią bilansowania dawek.

 

Tab. 1

Wielkość  cząstek, cm

Kiszonka  z traw

Kiszonka z kukurydzy

TMR

powyżej 2

10-20

3-8

5-8

1-2

45-75

45-65

30-50

0,2-1,0

20-30

30-40

30-50

poniżej 0,2

<5

<5

<=20


W kolejnym numerze przedstawimy informację na temat niedocenianej ale coraz częściej pojawiającej się w stadach zasadowicy (alkalozy) żwacza w odniesieniu do żywienia w systemie Non GMO.

Cel projektu

Celem projektu  pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mineralnej mieszanki paszowej” jest wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji znacząco ulepszonych produktów – mineralnych mieszanek paszowych.

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu (realizacja planowanego zakresu rzeczowego) do oferty Soymax sp. z o.o. zostanie wprowadzony produkt – mieszanka paszowa mineralna stabilizująca pH przedżołądków zwierząt przeżuwających. Produkt jest ulepszeniem w stosunku do istniejących produktów – pasz dla zwierząt przeżuwających.

Planowanymi efektami będą również: wzrost zatrudnienia, osiąganie przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów, zwiększenie wykorzystania odpadów poprodukcyjnych.

Wartość projektu                                        4 956 115,13 PLN

Wkład Funduszy Europejskich                  3 469 280,59 PLN

SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Inwestycja w OZE w firmie SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa o nowy potencjał jakim będzie produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, co przyczyni się do ograniczenia kosztów prowadzenia działalności, poprawę środowiska poprzez redukcję emisji pyłów i CO2, ponadto przyczyni się do wzrostu konkurencyjności oraz da niezależność i bezpieczeństwo energetyczne działalności.

Dofinansowanie projektu z UE:

130 528,45 PLN

SOYMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje przedsięwzięcie Rozbudowa zakładu na potrzeby produkcji pasz dla zwierząt poprzez budowę hali magazynowej oraz budynku socjalno-administracyjnego wraz z infrastrukturą, zakup maszyn i urządzeń, wdrożenie cyfrowego układu sterowania linią technologiczną, jak również rozbudowę instalacji z odnawialnych źródeł energii.

Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto w 03/2021 roku, planowane zakończenie 10/2024. W ramach rozpoczętej inwestycji wykonano lub rozpoczęto następujące elementy przedsięwzięcia: Wykonanie dróg dojazdowych oraz placu manewrowego, wykonanie przyłączy energetycznych, instalacji elektrycznej zewnętrznej oraz wewnętrznej zakładu, wykonanie robót sanitarnych oraz budowę płyty fundamentowej pod baterię istniejących już silosów.

Do zakończenia całości przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie następujących robót budowlanych: Budowa hali magazynowej na produkty gotowe wyposażona w regały stacjonarne, budowa budynku socjalno-administracyjnego oraz budowa wiaty na odpady stałe, jak również wykonanie płyty fundamentowej na dodatkowe 3 silosy o pojemności 190 m3 każdy.

Inwestycja w swoim zakresie obejmuje również zakup maszyn i urządzeń, tj.: kruszarki do granulatu, owijarki palet, belownica, etykieciarki oraz rozbudowy instalacji OZE poprzez montaż dodatkowo instalacji o mocy do 10 kWp.

Grupę docelową planowanego przedsięwzięcia stanowią pracownicy przedsiębiorstwa SOYMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, klienci przedsiębiorstwa oraz lokalne społeczeństwo.

Dofinansowanie projektu z UE:

Wartość przedsięwzięcia 3 659 259,83 netto PLN

Wartość dofinansowania z UE 1 829 629,91 PLN

Realizacja planowanego przedsięwzięcia zapewnia rozwój przedsiębiorstwa SOYMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, umożliwiając realizację inwestycji w krótszym terminie i w oparciu o nowe maszyny i urządzenia, wdrożenie systemów teleinformatycznych oraz OZE.

Proces produkcyjny polega na stworzeniu receptury na określoną mieszankę paszową w oparciu o wiedzę technologa i sprawdzenie skuteczności działania poprzez doświadczenia w gospodarstwach hodowlanych współpracujących ze spółką SOYMAX.  Krokiem drugim jest wprowadzenie receptury dzięki planowanemu do zakupu komputerowego programu sterującego dalszym procesem produkcji, który samodzielnie poprzez system przenośników kubełkowych pobiera komponenty z nowo wybudowanych silosów do zbiorników buforowych, z których materiał kierowany jest na młyny bijakowe i po odpowiednim rozdrobnieniu przenośnikami komponenty dostarczane są do urządzenia mieszającego. Po wymieszaniu towar kierowany jest na zasobnik, z którego automatycznie towar jest naważany do opakowań automatycznie zaszywany, etykietowany i paletyzowany oraz owijany.

W wyniku realizacji operacji nastąpi poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa SOYMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rynku.

Planowana inwestycja zwiększa także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i w rezultacie przyczynia się do poprawy jakości życia społeczeństwa i zwiększenia odporności gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią.

Planowane zakończenie realizacji całości przedsięwzięcia nastąpi w terminie do 10/2024.