REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOYMAX.PL

§1. Postanowienia ogólne

 

1. Przedmiotem działalności Sklepu soymax.pl jest handel detaliczny produktami dla koni, krów oraz drobiu z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Określony w zdaniu poprzednim przedmiot działalności Sklepu realizowany jest wyłącznie na terenie Europy.
2. Właścicielem sklepu internetowego jest SOYMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-315) przy Al. W. Witosa 20, NIP 712-314-05-87, Regon 060410820 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403973 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 150 000,00 PLN. Dane teleadresowe: tel 81 44-82-888, 81 44-82-999, e-mail: sklep@soymax.pl, soymax@soymax.pl.
3. Korzystanie z serwisu www.soymax.pl oznacza akceptację zasad dotyczących prywatności sklepu www.soymax.pl.
4. Klientami/Konsumentami Sklepu mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
5. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie www.soymax.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich zaakceptowanie. W przypadku, jeśli Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego regulaminu, Właściciel sklepu uprzejmie prosi o nieskładanie zamówień. Niniejsze postanowienie winno być interpretowane z uwzględnieniem treści §7 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
6. Prezentowane na stronach sklepu internetowego produkty nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).
7. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny są cenami za opakowanie jednostkowe.
8. W przypadku Kupujących mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej warunki płatności i dostawy ustalane są indywidualnie w drodze negocjacji prowadzonych w formie telefonicznej bądź mailowej.

 

§2. Przyjmowanie i realizacja zamówień towarów

 

1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.soymax.pl – 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
2. Klient może składać zamówienia w następujący sposób: przez Sklep online, przez pocztę elektroniczną.

 • po wybraniu odpowiedniego dla siebie produktu należy nacisnąć przycisk “Dodaj do koszyka”, po czym kwota w koszyku zostanie uaktualniona,
 • następnie jeśli Klient wybrał już wszystkie produkty, które chce zamówić powinien przejść do pola z napisem „Twój koszyk” a następnie należy kliknąć przycisk “Realizuj zamówienie”,
 • kolejny krok to wypełnienie danych adresowych do wysyłki. W celu prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych:

a) imienia i nazwiska,
b) adresu: ulica, numer domu/mieszkania,
c) kodu pocztowego,
d) miasta,
e) kraju,
f) nr. telefonu,
g) adresu e-mail,
h) numer NIP oraz nazwy firmy (w przypadku wyboru opcji faktury)

 • po wpisaniu wszystkich wymaganych danych należy wybrać opcję “Przejdź do realizacji zamówienia”,
 • po kliknięciu Klient zostaje przekierowany do strony weryfikacji uzupełnionych wcześniej danych wysyłki i rozliczeniowych, ewentualnie wprowadza komentarz do zakupu. Klient potwierdza wszystkie dane kliknięciem na przycisk “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,
 • następnie należy wybrać sposób wysyłki oraz zaakceptować regulamin poprzez naciśnięcie przycisku „Akceptuję regulamin”,
 • po kliknięciu Klient zostaje przekierowany do strony Podsumowanie i ostatnim krokiem jest wybór metody płatności i potwierdzenie zamówienia.

3. Przy składaniu zamówienia pocztą elektroniczną, niezbędne jest podanie przez Użytkownika w wiadomości e-mail danych osobowych wymienionych w ust.2 podpunkt a)-h) niniejszego paragrafu oraz wskazanie towaru bądź towarów, które Klient chce zakupić. W takim przypadku umowa sprzedaży zawierana jest w momencie otrzymania przez Klienta od Właściciela sklepu wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.
4. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia bądź podanych w wiadomości e-mail danych należy skontaktować się z Właścicielem sklepu telefonicznie pod nr. 81 44-82-888 lub 81 44-82 999 bądź drogą mailową na adres:sklep@soymax.pl.
5. W przypadku sprzedaży promocyjnej bądź wyprzedaży liczba towarów jest ograniczona. W takiej sytuacji realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na towary, aż do wyczerpania się ich zapasów.
6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
7. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) gotówką za pobraniem;
b) przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Właściciela sklepu
c) przedpłata szybkim przelewem za pomocą systemu PayU SA;

8. Właściciel sklepu informuje, że jego rachunek bankowy, na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez: ING 92 1050 1953 1000 0090 3163 8639
9. Przygotowanie zamówionego przez Użytkownika towaru do wysyłki następuje:

 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili zawarcia pomiędzy Właścicielem sklepu a Klientem umowy sprzedaży,
 • w przypadku płatności przelewem – w chwili otrzymania na adres sklep@soymax.pl potwierdzenia przelewu.
 • w przypadku płatności poprzez serwis iMoje – w chwili otrzymania przez Właściciela sklepu od właściciela serwisu potwierdzenia dokonanej płatności,

10. Realizacja zamówień odbywa się:

 • dla zamówień składanych do godziny 15.00 realizacja do 5 dni roboczych;
 • dla zamówień składanych po godzinie 15.00 realizacja do 5 dni roboczych.

11. O wysłaniu produktu Właściciel sklepu informuje Klienta drogą mailową niezwłocznie po przekazaniu paczki DPD, Poczta Polska lub PEKAES.
12. Przy każdym zakupie Właściciel sklepu wystawia Kupującemu paragon fiskalny. Faktura VAT jest wystawiana na indywidualne życzenie osoby zamawiającej.

 

§3. Dostawa towaru

 

1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem podmiotów profesjonalnych (zawodowo trudniących się transportem drogowym bądź usługami pocztowymi i powszechnymi): DPD, Poczta Polska lub PEKAES
2. Zgodnie z treścią art. 429 Kodeksu cywilnego „kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności”.
3. Właściciel sklepu ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie przesyłki w transporcie w przypadku, jeżeli uszkodzenie nastąpi na skutek: przyczyn występujących po stronie Właściciela sklepu (np. złe zabezpieczenie przesyłki przez Właściciela sklepu; lub właściwości przesyłanego produktu).
4. Właściciel sklepu informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący, zgodnie z Prawem przewozowym, ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Kupujący po otrzymaniu od dostarczyciela protokół szkody powinien przesłać ten dokument (ewentualnie jego kopię) na adres siedziby Właściciela sklepu, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Właściciela sklepu zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.

5. Koszty dostawy naliczane są przy składaniu zamówienia w sklepie.

a) Przedpłata na konto/ płatność on-line/ płatność przy odbiorze

 • przy zamówieniu do kwoty 520,00 zł – 10,00 zł za każde 30 kg przesyłki;
 • przy zamówieniu powyżej 520,00 zł – dostawa gratis.

6. Określone w ustępie 5 koszty dostarczenia zamówionego towaru dotyczą jedynie terenu Polski. Podane koszty dostawy są cenami brutto i mogą ulec zmianie w przypadku zmiany cenników Poczty Polskiej SA. O każdorazowej zmianie kosztów dostawy Właściciel sklepu poinformuje w Regulaminie.

 

§4. Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Kupujący może odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość z Właścicielem sklepu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. W razie odstąpienia od umowy wygasają obowiązki spełnienia świadczeń przez strony. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
2. Właściciel sklepu prześle niezwłocznie Konsumentowi (klientowi) na trwałym nośniku (materiał lub urządzenie umożliwiające konsumentowi (klientowi) lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakimi te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie informacji w niezmienionej postaci) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. Do zachowania terminu, o którym stanowi ust. 1 niniejszego paragrafu, wystarczy wysłanie do Właściciela sklepu przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej. Oświadczenie to wysłać należy pocztą tradycyjną na adres siedziby Właściciela sklepu albo pocztą elektroniczną na adres: sklep@soymax.pl. Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, udostępnionego przez Właściciela sklepu tutaj.
4. Kupujący jest zobowiązany na własny koszt w ciągi 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Właścicielowi sklepu na adres jego siedziby, wskazany w §1 niniejszego regulaminu. Koszty zwrotu nie są zwracane Kupującemu.
5. Właściciel sklepu zwraca Konsumentowi, w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Właściciela sklepu, Właściciel sklepu nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Właściciel sklepu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Właściciel sklepu wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i koszty te nie są zwracane.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:

1)umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) umowy zawartej na aukcji publicznej;
12) umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę outracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§5. Reklamacje towarów

 

1. Właściciel sklepu odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym przez przepisy prawa.
2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 81 44-82-888 lub 81 44-82-999, w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Właściciela sklepu, pocztą elektroniczną na adres: sklep@soymax.pl).
3. Właściciel sklepu ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.
4. Reklamowany produkt należy odesłać na adres siedziby Właściciela sklepu określony w §1 niniejszego regulaminu. Koszty wysyłki pokrywa Klient.
5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Właściciel sklepu zgodnie z żądaniem Konsumenta dokonuje wymiany towaru na nowy lub zwraca należność za reklamowany towar wraz z dodatkowymi kosztami poniesionymi przez Kupującego, w tym kosztami transportu.
6. Dla przyspieszenia procedury reklamacyjnej Właściciel sklepu zwraca się z prośbą do Klienta o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 

Dokonując zakupu w sklepie www.soymax.pl Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy adresowej.

§7 Postanowienia końcowe

 

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów zawartych przez Konsumentów/Klientów  za pośrednictwem sklepu internetowego z Właścicielem sklepu jest sąd właściwy według siedziby Właściciela sklepu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Klientów będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z przepisami prawa, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia.
5. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

Cel projektu

Celem projektu  pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mineralnej mieszanki paszowej” jest wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji znacząco ulepszonych produktów – mineralnych mieszanek paszowych.

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu (realizacja planowanego zakresu rzeczowego) do oferty Soymax sp. z o.o. zostanie wprowadzony produkt – mieszanka paszowa mineralna stabilizująca pH przedżołądków zwierząt przeżuwających. Produkt jest ulepszeniem w stosunku do istniejących produktów – pasz dla zwierząt przeżuwających.

Planowanymi efektami będą również: wzrost zatrudnienia, osiąganie przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów, zwiększenie wykorzystania odpadów poprodukcyjnych.

Wartość projektu                                        4 956 115,13 PLN

Wkład Funduszy Europejskich                  3 469 280,59 PLN

SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Inwestycja w OZE w firmie SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa o nowy potencjał jakim będzie produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, co przyczyni się do ograniczenia kosztów prowadzenia działalności, poprawę środowiska poprzez redukcję emisji pyłów i CO2, ponadto przyczyni się do wzrostu konkurencyjności oraz da niezależność i bezpieczeństwo energetyczne działalności.

Dofinansowanie projektu z UE:

130 528,45 PLN

SOYMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje przedsięwzięcie Rozbudowa zakładu na potrzeby produkcji pasz dla zwierząt poprzez budowę hali magazynowej oraz budynku socjalno-administracyjnego wraz z infrastrukturą, zakup maszyn i urządzeń, wdrożenie cyfrowego układu sterowania linią technologiczną, jak również rozbudowę instalacji z odnawialnych źródeł energii.

Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto w 03/2021 roku, planowane zakończenie 10/2024. W ramach rozpoczętej inwestycji wykonano lub rozpoczęto następujące elementy przedsięwzięcia: Wykonanie dróg dojazdowych oraz placu manewrowego, wykonanie przyłączy energetycznych, instalacji elektrycznej zewnętrznej oraz wewnętrznej zakładu, wykonanie robót sanitarnych oraz budowę płyty fundamentowej pod baterię istniejących już silosów.

Do zakończenia całości przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie następujących robót budowlanych: Budowa hali magazynowej na produkty gotowe wyposażona w regały stacjonarne, budowa budynku socjalno-administracyjnego oraz budowa wiaty na odpady stałe, jak również wykonanie płyty fundamentowej na dodatkowe 3 silosy o pojemności 190 m3 każdy.

Inwestycja w swoim zakresie obejmuje również zakup maszyn i urządzeń, tj.: kruszarki do granulatu, owijarki palet, belownica, etykieciarki oraz rozbudowy instalacji OZE poprzez montaż dodatkowo instalacji o mocy do 10 kWp.

Grupę docelową planowanego przedsięwzięcia stanowią pracownicy przedsiębiorstwa SOYMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, klienci przedsiębiorstwa oraz lokalne społeczeństwo.

Dofinansowanie projektu z UE:

Wartość przedsięwzięcia 3 659 259,83 netto PLN

Wartość dofinansowania z UE 1 829 629,91 PLN

Realizacja planowanego przedsięwzięcia zapewnia rozwój przedsiębiorstwa SOYMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, umożliwiając realizację inwestycji w krótszym terminie i w oparciu o nowe maszyny i urządzenia, wdrożenie systemów teleinformatycznych oraz OZE.

Proces produkcyjny polega na stworzeniu receptury na określoną mieszankę paszową w oparciu o wiedzę technologa i sprawdzenie skuteczności działania poprzez doświadczenia w gospodarstwach hodowlanych współpracujących ze spółką SOYMAX.  Krokiem drugim jest wprowadzenie receptury dzięki planowanemu do zakupu komputerowego programu sterującego dalszym procesem produkcji, który samodzielnie poprzez system przenośników kubełkowych pobiera komponenty z nowo wybudowanych silosów do zbiorników buforowych, z których materiał kierowany jest na młyny bijakowe i po odpowiednim rozdrobnieniu przenośnikami komponenty dostarczane są do urządzenia mieszającego. Po wymieszaniu towar kierowany jest na zasobnik, z którego automatycznie towar jest naważany do opakowań automatycznie zaszywany, etykietowany i paletyzowany oraz owijany.

W wyniku realizacji operacji nastąpi poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa SOYMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rynku.

Planowana inwestycja zwiększa także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i w rezultacie przyczynia się do poprawy jakości życia społeczeństwa i zwiększenia odporności gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią.

Planowane zakończenie realizacji całości przedsięwzięcia nastąpi w terminie do 10/2024.